Algemene voorwaarden

WELKOM

Hartelijk welkom op de KitchenAid website (“de Site”), de officiële online boetiek van het merk KitchenAid. Deze online winkel wordt beheerd door Nayan NV namens KitchenAid Europa, Inc. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen KitchenAid, en de Gebruiker of Afnemer beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) die worden geacht door de Gebruiker of Afnemer aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.
Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij dat hij de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site gelezen en geaccepteerd heeft. Wanneer hij vervolgens een Bestelling plaatst, zal hij daarenboven de algemene verkoopvoorwaarden moeten aanvaarden. De gebruiks- en verkoopvoorwaarden vormen samen de Algemene Voorwaarden.
Voorgaande is van toepassing ongeacht u de Site raadpleegt in of buiten België. Indien u bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij u de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.
Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.
De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in de rubriek ‘DEFINITIES’ van de Algemene Voorwaarden. 

IDENTITEIT:

Uitbater webwinkel: Nayan NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, Belgium en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106.
Verkoper: KitchenAid Europa Inc., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware, VS, handelend via zijn bijkantoor ingeschreven op Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, België.

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de ‘Bestel Info Pagina’, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. KitchenAid poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
Behoudens grove of opzettelijke fout is KitchenAid niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal de Afnemer in kwestie zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Afnemer kan in voormeld geval kosteloos de Bestelling annuleren.
Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webwinkel.

ONLINE BESTELLEN

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan de shopping cart;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Geef het leveringsadres in;
 • Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U zal de kans hebben een samenvatting van uw Bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt u een e-mail waarin de ontvangst van de Bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u tevens een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") ontvangt de u een verwittiging. Alle Bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk informeert KitchenAid u en behoudt zij haar het recht voor om de reservatie voor een Bestelling te annuleren.

VERWERKING VAN UW PERSOONGEGEVENS

Nayan NV en SNCE doet al het redelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Betalingen via creditcard worden online beheerd door Adyen, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie van Network Solutions voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.
De servers zullen worden ondergebracht binnen de Europese Unie door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Om meer te weten te komen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve de PRIVACYVERKLARING te lezen, beschikbaar op het volgende adres: https://www.kitchenaid.be/nl_BE/pages/privacyverklaring.

BETALING

De betalingsmodaliteiten die we aanvaarden worden vermeld op de site. Betaling gebeurt steeds in euro. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin de Afnemer heeft besteld. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de Privacy Policy.
Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW-nummer, hebben de mogelijkheid te betalen na ontvangst van het factuur. KitchenAid behoudt zich het recht voor om, indien het een ongunstige kredietrating krijgt, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste Bestelling.
Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal KitchenAid de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een Bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.
Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar. KitchenAid blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de levering. De Bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidintresten en/of schadevergoedingen.

BETALING MET ALMA IN 3 TERMIJNEN / BETAAL IN 3 KEER MET X

Als u uw bestelling in meerdere termijnen betaalt, accepteert u de algemene voorwaarden van Alma en de specifieke Alma voorwaarden voor KitchenAid klanten.

VERKOOPSOVEREENKOMST

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. De verkoopovereenkomst tussen KitchenAid en de Afnemer komt tot stand op het ogenblik dat KitchenAid deze bevestigt via een bevestigingsmail. De Bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

KitchenAid behoudt zich het recht tot weigering voor in volgende omstandigheden:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Afnemer;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht;

LANDEN WAAR WORDT GELEVERD EN LEVERINGSBEPERKING

 • Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard
 • Zaterdaglevering is enkel mogelijk in België en Frankrijk. Voor de overige landen wordt er geleverd van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.

INFORMATIE OVER LEVERTIJDEN

KitchenAid informeert de Afnemer via e-mail van zodra de goederen in het magazijn verzonden worden. Deze e-mail bevat de verzendinformatie van uw pakket, het pakketnummer en een hyperlink om uw pakket te volgen op de website van de transporteur. Op deze website is contactinformatie beschikbaar. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. We doen ons best om de bestelde producten te leveren binnen het tijdschema aangegeven op de individuele bevestiging die aan de Afnemer wordt toegestuurd per e-mail. Deze levertijden zijn indicatief. Verkeerdelijk meegedeelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Afnemer en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die zullen worden doorgerekend aan de Afnemer. Indien uw product niet binnen de aangegeven tijdspanne is geleverd, kan u ons contacteren via contact.webshop@kitchenaid.com met vermelding van uw klantnummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen de Bestelling binnen de 30 dagen na de bevestigingmail uit te sturen dan kan de Afnemer deze Bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd. De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. De Afnemer aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Afnemer, indien deze zich op het door de Afnemer aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal de Afnemer worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een tweede aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus.

GEBREKKIG PRODUCT OF FOUTE LEVERING

Bij ontvangst moet de Afnemer de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien de Afnemer van mening is dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent de Afnemer de leveringsbon niet af en/of vermeldt hij duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend e-mailadres: contact.webshop@kitchenaid.com . Indien het gebrek een productiefout is van KitchenAid die u de verkeerde goederen geleverd heeft, staat KitchenAid in voor de verzendingskosten van het terugsturen van de goederen.

HERROEPINGSRECHT

De consument-Afnemer (de “Consument”) heeft het recht aan KitchenAid mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de Consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar KitchenAid.

Goederen die specifiek voor de Consument ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Consument kan zich daarvoor niet beroepen op het herroepingsbeding. Indien de Consument voor een andere wijze van levering dan de door KitchenAid aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. KitchenAid behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Voor een retour dient de Consument de volgende procedure te volgen:

• Stap 1: contacteer contact.webshop@kitchenaid.com met een ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en vermeld uw ordernummer. U kan hiervoor indien gewenst gebruikmaken van onderstaand modelformulier. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen.
• Stap 2: verpak de goederen voor u ze terugstuurt. De goederen alsmede de accessoires dienen onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking op kosten van de consument te worden geretourneerd. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
• Stap 3: druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
• Stap 4: mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan dient u de goederen binnen de 7 dagen na ontvangst van de retourinstructies terug te sturen naar ons. De verzenddatum geldt als controle.
• Stap 5: als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Enkel online gekochte goederen op kitchenaid.be kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Modelformulier voor retours

Gelieve dit formulier in te vullen en te verzenden naar contact.webshop@kitchenaid.com indien u uw aankoop wenst te retourneren.

• Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Telefoonnummer
• Ordernummer
• Artikelnaam of nummer van het product dat u wenst terug te zenden
• Reden voor terugzending?
• Aanvullende opmerkingen?

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

• Gebruik van de Site: KitchenAid is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).
• Wettelijke garantie: voor Consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar overeenkomstig artikel 1649quater B.W. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt KitchenAid zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. KitchenAid behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument.
• Extrawettelijke garantie: KitchenAid biedt tevens ook een commerciële garantie aan op bepaalde producten. Voor meer details omtrent deze garantie wendt u tot de garantiebon.
• Garantieconditie: alvorens de garantie toegepast wordt dient een bewijs van aankoop voorgelegd te worden. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect dient meegedeeld te worden binnen de 2 maanden na vaststelling van het defect.
 • Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
Gebruik van de goederen:  KitchenAid  is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
• Levering en andere uitsluitingen: KitchenAid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product, noch in het algemeen, en zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, voor enige andere schade die zij zou veroorzaken, behalve door haar opzet of zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding. De Consument doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen KitchenAid, wiens aansprakelijkheid niet verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W.
De volledige aansprakelijkheid van KitchenAid zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KitchenAid verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Nayan NV en KitchenAid kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Nayan NV en KitchenAid worden aangewend.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Nayan NV heeft deze Site samen met KitchenAid voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn de exclusieve eigendom van KitchenAid en/of Nayan NV. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren, tenzij in de gevallen begrepen in de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht. Alle rechten, inclusief het auteursrecht op deze Site zijn eigendom van KitchenAid. KitchenAid® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool Properties Inc. , State of Michigan (USA). Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn de exclusieve eigendom van KitchenAid . Het gebruik, waaronder de gehele of gedeeltelijke reproductie en bekendmaking hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. De technologie wordt verstrekt en beheerd door Nayan NV.

DEFINITIES

 In het kader van deze Algemene Voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene Verkoopsvoorwaarden: huidige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen, die zowel de algemene gebruiksvoorwaarden als de algemene verkoopvoorwaarden omvatten;
Site: verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van http://www.kitchenaid.be. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals hierboven beschreven onder de hoofding “Online Bestellen”;
Gebruiker: een gebruiker van de Site, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van de Site of door het volgen van een link op de Site terecht komt en de Site gebruikt voor informatieve doeleinden of om een Bestelling te plaatsen;
Afnemer: een koper van de producten van KitchenAid via de Site;
Consument: een Afnemer die tevens consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch recht.

WETGEVING

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de Consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).
Zo één van de Algemene Voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige Algemene Voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

De klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in ieder geval een beroep kan doen op de alternatieve procedure voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is een uniek contactpunt voor EU-consumenten voor het beslechten van geschillen met betrekking tot online aankopen in België en in het buitenland en is beschikbaar op het volgende adres: https://ec.europa.eu/od0r.

SLOT

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens: : contact.webshop@kitchenaid.com , tel.: 00800 381 04026.

De Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 2 juni 2020.

top
Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.