Algemene voorwaarden

WELKOM

Hartelijk welkom op de Frucon² website, de officiële online boetiek van het merk KitchenAid. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Frucon² en haar gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de gebruiker en Frucon². Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht u de Site raadpleegt in of buiten België. Indien u bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij u de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.
Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.
De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in de rubriek ‘DEFINITIES’ van de Algemene Voorwaarden. 

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de gebruiker vindt op de ‘Bestel Info Pagina’, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Frucon² poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken. KitchenAid en Frucon² zullen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW en recupel en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren.

ONLINE BESTELLEN

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan de shopping cart;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Geef het leveringsadres in;
 • Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U zal de kans hebben een samenvatting van uw bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal u een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u tevens een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal u een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONGEGEVENS

Frucon² doet al het redelijke om uw persoonsgegevens te beschermen.
Betalingen via creditcard worden online beheerd door Adyen, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie van Network Solutions voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.

De servers zullen worden ondergebracht in Brussel (België) door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.

BETALING

De betalingsmodaliteiten die we aanvaarden worden vermeld op de site. Betaling gebeurt steeds in €. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de Privacy Policy.

Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW-nummer, hebben de mogelijkheid te betalen na ontvangst van het factuur. Frucon² behoudt zich het recht voor om, indien wij een ongunstige kredietrating krijgen, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

Frucon² blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidintresten en/of schadevergoedingen.

VERKOOPSOVEREENKOMST

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
Frucon² behoudt zich het recht to weigering in volgende omstandigheden:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht;

LANDEN WAAR WORDT GELEVERD EN LEVERINGSBEPERKING

 • Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard?
 • Zaterdaglevering is enkel mogelijk in België en Frankrijk. Voor de overige landen wordt er geleverd van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 • Via onze Site www.kitchenaid.be kan u bestellen voor bestemmingen op het vasteland in Nederlands (niet de eilanden).

INFORMATIE OVER LEVERTIJDEN

Wij informeren u via e-mail van zodra de goederen in ons magazijn verzonden worden. Deze e-mail bevat de verzendinformatie van uw pakket, het pakketnummer en een hyperlink om uw pakket te volgen op de website van de transporteur. Op deze website is contactinformatie beschikbaar. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. We doen ons best om de bestelde producten te leveren binnen het tijdschema aangegeven op de individuele bevestiging die aan de gebruiker wordt toegestuurd per e-mail. Deze levertijden zijn niet gegarandeerd. U kan er zich niet op beroepen. Verkeerdelijk meegedeelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die zullen worden doorgerekend aan de gebruiker. Alle goederen worden verstuurd door Frucon². Indien uw product niet binnen de aangegeven tijdspanne is geleverd, kan u ons contacteren via kitchenaid@frucon.net met vermelding van uw klantnummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de bevestigingmail uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd. De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een tweede aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus.

VERKOOP OP AFSTAND

consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Frucon². Goederen die specifiek voor de gebruiker ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingbeding.
Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Frucon² op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen.
Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1: contacteer kitchenaid@frucon.net en vermeld uw ordernummer. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen.
 • Stap 2: verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
 • Stap 3: druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
 • Stap 4: mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 7 dagen terugsturen naar ons.
 • Stap 5: als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 • a. Gebruik van de Site: Frucon² is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).
 • b. Wettelijke garantie: voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
 • c. Extrawettelijke garantie: KitchenAid biedt tevens ook een commerciële garantie aan op bepaalde producten. Voor meer details omtrent deze garantie wendt u tot de garantiebon.
 • d. Garantieconditie: alvorens de garantie toegepast wordt dient een bewijs van aankoop voorgelegd te worden. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect dient meegedeeld te worden binnen de 2 maanden na vaststelling van het defect.
 • e. Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
  Gebruik van de goederen: Frucon² is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
 • f. Levering en andere uitsluitingen: Frucon² kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Frucon², noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
  De volledige aansprakelijkheid van Frucon² zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Frucon² en KitchenAid kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Frucon² worden aangewend.

BEËINDIGING

Annulatie door Frucon² van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Frucon² heeft deze Site samen met KitchenAid voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van KitchenAid en/of Frucon² . Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende: u mag de inhoud downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle rechten, inclusief auteursrecht en compilatieauteursrecht, in deze Site zijn eigendom van KitchenAid. KitchenAid® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool Properties Inc. , State of Michigan (USA).

Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van KitchenAid . De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. De technologie wordt verstrekt en beheerd door Frucon².

DEFINITIES

In het kader van deze Algemene Voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden: deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Frucon²: Frucon² , naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8, en exploitatiezetel te 8800 Roeselare, Izegemseaardeweg 144 en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • KitchenAid: KitchenAid Europa Inc. een vennootschap naar het recht van de staat Delaware , VS, handelend via zijn bijkantoor ingeschreven op Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, België.
 • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van http://www.kitchenaid.nl. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.

WETGEVING

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

SLOT

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de gebruiker.
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens: kitchenaid@frucon.net, tel. +32 (0)27 92 03 81 en fax +32 51 696 837.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2017.

Verlanglijstje

U moet zijn ingelogd om producten aan uw verlanglijstje toe te voegen.

Inschrijven

Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.